BEDRIFTER

Alle ledere, investorer, grûndere og bedriftsutviklere kunne med store gevinster hatt en mentor, Coach, mental trener eller en ekstern profesjonell støttespiller. Grunnene er mange, og er relevant både for balansen mellom det private og det profesjonelle, samt balansen i seg selv.

Her er programmet som Linda Nordskog har utviklet for ledere som ønsker lederutvikling, eller bedrifter og organisasjoner som har behov for produktet TEAMWORK.

Vi høytpresterende og kunnskapsrike mennesker kan ha uendelig mye drivkraft og mestre alt, noe som er en risikofaktor for å bli nevrotisk, fiksert og utvikle uheldige kontaktmønster.

De fleste kan svært mye, og alltid mer enn de tror, og har mye kompetanse. Likevel bruker de fleste ressursene vi har i oss både bakvendt og feil, og det er her en profesjonell Coach, mentor eller mental trener vil gi støtte, kunnskap og sørge for fortsatt læring og vekst.

Selvinnsikt, selvstøtte, selvtillit, god holdning, integritet og et godt selvbilde kan trenes opp, og er en forutsetning for å være en god leder.

En god leder trenger også å forstå og se sine medarbeidere, slik at de kan oppdage andres emosjonelle og strategiske drivere. Det er også viktig å kunne beskytte seg slik at en uredd kan si og sjekke ut det som er nødvendig, uten at en blir begrenset og redusert av reaksjoner og motsvar.

En god leder må kunne noe om taktikk, strategi og manipulasjon. Videre er relasjonskompetanse svært viktig, og for at den skal være god er evnen til å være i full kontakt med seg selv essensiell.

For at ledere skal finne en retning og en intensjon, handle fokusert etter det aktuelle målet og skape resultater kreves selvinnsikt av høyeste nivå.

Derfor er det viktig å ha sin egen mentor, Coach eller mentale trener etc. som du har tillit til og som utfordrer deg og våger å fortelle deg hvordan det er å være sammen med deg. Du kan også ha en slik person i dine grupper i bedriften, og vi kan ha opplegg der vi er flere som fasiliterer et trygt opplegg.

I perioder der det er mye endringer som omorganisering, sammenslåing og flytting, bør bedriftskulturen og overgangen sikres med et team fra klinikken som skaper et refleksjonsrom der en kan drøfte åpent og trygt med eksterne personer. Det er også en god grunn til å bruke en privat klinikk som Bergen Helhetsklinikk, enten det er privat eller offentlig virksomhet, da vi ikke har noen bindinger annet enn til oppdragsgiver.

Prosessene i en bedrift kjennetegnes ved at en jobber sammen om å oppnå målsetningen gjennom et samarbeid med tillit, respekt og gjensidighet.

Alle involverte byr på seg selv og er tilstede og ærlige om hvordan de mestrer ulike roller, situasjoner og arbeidssituasjonen spesielt.

Gjennom arbeidet vil det bli mer kunnskap om egne ressurser, muligheter og en får nye perspektiv og mestring på hvordan en enkelt kan ha det bedre og mestre lettere.

Linda Nordskog
Psykoterapeut, gestaltterapeut, hypnoterpeut, coach, mental trener og mentor. Erfaring innen de fleste helsefelt offentlig, og lang erfaring med egen klinikk og tilbyr nå hjelp til hele landet via digitale utviklingsprogram og mentoringprogram.

1
Lederstøtte

Lederstøtte

Som leder kan en få behov for en konfidensiell samtalepartner for å sortere sakens fakta og hvilke følelser som er involvert før handlingsalternativer velges. Det kan handle om interne forhold i en ledergruppe, om strategiske beslutninger eller om håndtering av større eller mindre endringer. Samtaler om konflikthåndtering, stressmestring og prestasjonsforbedringer egner seg også godt for ledere som ønsker å bli bedre til å gjenkjenne og håndtere stress/press hos sine medarbeidere.

Lederstøtten kan også ha fokus på relasjonelle og strategiske ferdigheter som leder og kollega. Her blir du sett og møtt både på motivasjon og på motstand i din spesifikke situasjon og prosess. Samtalen er din arena for vekst og utvikling både som leder og som menneske. Når du kommer til oss, vil den første samtalen tydeliggjøre hvordan vi jobber sammen for å skape ønskede resultater.

2
Individuelle samtaler

Individuelle Samtaler

Individuelle samtaler anbefales når enkeltpersoner står ovenfor dilemmaer, utfordringer eller opplevde kriser. En profesjonell og taushetsbelagt samtale kan hjelpe en i å sortere tankene, øke forståelsen for hva som skjer og bidra til å utvide ens handlingsrepertoar.

Sammen med terapeuten rettes fokus på det som oppleves som vanskelig, og med nye verktøy kan en erfare mestring og nye valg kan vurderes. Når du kommer til oss, vil den første samtalen tydeliggjøre hvordan vi skal jobbe sammen for å skape resultater. Individuelle samtaler kan virke forebyggende mot stress og økt sykefravær.

3
Pakketilbud

Pakketilbud

Vi inngår faste avtaler med bedrifter hvor vi tilbyr samtaler og veiledning for ansatte. Tilbudet om samtaler gir den ansatte muligheten for hjelp og veiledning til å håndtere situasjoner og utfordringer profesjonelt. Har bedriften en samarbeidsavtale, kan den ansatte ta direkte kontakt med oss og vi garanterer en første konsultasjon innen en uke. Sammen med den ansatte vil vi vurdere behovet for å følge opp med ytterligere samtaler. Fleksibelt, enkelt og målrettet.

For bedriften vil en samarbeidsavtale sikre en god kontinuitet i arbeidet med å skape gode arbeidsvilkår.

Mentora tilbyr pakketilbud innenfor coaching der en gruppe i bedriften både jobber med seg selv individuelt og i gruppe.

4
Stressmestring

Stressmestring

Arbeidslivet har endret seg til å bli mer resultatorientert og målrettet, der sammenligninger og vurderinger er en vesentlig del av arbeidsdagen. Dette kan i seg selv skape negativt stress, og føre til både maktesløshet, nedsatt arbeidsglede, utbrenthet og dårlig ledelsesevne.

Noen personer har et stressproblem, og trenger å jobbe med dette da det er helsefarlig og det skaper en hektisk og stresset atmosfære i jobbmiljøet.

Andre ganger er problemet på organisasjonsnivå, der det er en krevende og autoritær lederstil som fører til kaos og sabotasje i viktige strukturer i organisasjonen. Dersom det er manglende organisering, planlegging og utydelighet, vil dette påføre organisasjonen som gruppe negativt stress. som f.eks. dårlig tilretteleggelse av arbeidsoppgaver, organisering eller mangel på ledelse.

Dersom arbeidsmiljøet er dysfunksjonelt, vil arbeidsrelatert stress oppstå. Dersom det er en usunn kultur på arbeidsplassen der baksnakking og mobbing er en del av hverdagen, vil dette være ødeleggende og svært stressende. De som opplever stress i lange perioder kan utvikle alvorlige fysiske og psykiske helseproblemer.

Mentora sitt team jobber gjennom våre noe annerledes briller der vi utforsker hva som virker og ikke virker. Vi kan komme med våre observasjoner, perspektiver og hjelpe bedriften til å utvikle ressurser og potensial på en måte som gjør at de ansatte vokser og lærer noe om seg selv og hverandre, og til slutt blir en mer velfungerende gruppe.

5
Veiledning for faggrupper

Veiledning for faggrupper

Vi tilbyr veiledning til ulike faggrupper innenfor helsevesen og pedagogiske arenaer. Ta kontakt for en uforpliktende samtale, eller send oss en forespørsel på mail der du skisserer ønsker og behov.

6
Sykefravær

Sykefravær

Forebygging av sykefravær og oppfølging av sykemeldte.
Vi møter arbeidstakere som er sykemeldt, og kan mye om de prosessene som kan skje i bedrifter på godt og vondt. Når det gjelder forebygging av sykefravær, der arbeidstakere har behov for profesjonell støtte, kan bedriften søke NAV om støtte til dette.

Det er åpenbart utfordrende på mange måter for både ansatte og bedriften når noen blir sykemeldt. Utfordringene er av økonomisk art i form av økte lønnsutgifter/produksjonstap, og/eller økt arbeidsmengde for øvrige ansatte med fare for større påkjenninger og belastninger hos disse. Utfordringene øker dess lengre den ansatte er sykemeldt, og situasjonen hos den ansatte vil ofte endre seg etter som tiden går.

Det kan være mange grunner til sykefravær. Noen ganger er det for eksempel en kombinasjon av at den sykemeldte ikke klarer å sette grenser og rekreere seg, med at arbeidsgiver har et høyt press og mange krav. I slike tilfeller kan vi hjelpe med en balanse. Andre ganger er det årsaker i privatlivet, eller det er vanskeligheter med å finne ut av helseutfordringer. For arbeidsgiver er det uansett et tap at den ansatte blir borte fra jobb.
Vi har lang erfaring med å jobbe med mennesker som av ulike årsaker er sykemeldte eller som står i fare for å bli det, og vi bistår både ledere og ansatte.
Vi kan også samarbeide med NAV om å få sykemeldte arbeidstakere tilbake i arbeid.